स्यार टिनछेन ङीमा

0
2808

स्यार टिनछेन ङीमा
१, स्यार टिनछेन ङीमा , म स्यार ना
स्यार टिनछेन ङीमा म स्यार ना, नुप खाङरी कार्पो स्यीसा मे,…२
२, नुप खाङरी कार्पो , म स्यी ना ,
नुप खाङरी कार्पो म स्यी ना क्ष्यु चाङक्ष्यु ङोन्मो ग्युग्सा मे,…२
३, क्ष्युचाङक्ष्यु ङोन्मो म ग्युग् ना ,
क्ष्युचाङक्ष्यु ङोन्मो म ग्युग् ना , ञ्या सेर्की ञ्याच्युङ क्ष्याग् सा मे,….२
४, ञ्या सेर्की ञ्याच्युङ म क्ष्यग् ना,
ञ्या सेर्की ञ्याच्युङ म क्ष्यग् ना स्यिङ चेन्चेन मार्पो के सा मे ,…२
५ स्यिङ चेन्चेन मार्पो म के ना,
स्यिङ चेन्चेन मार्पो म के ना च्या खेयुक ङोर्मो खोर्सा मे,….२