स्यारलाुङ टाकी लो लला

0
3060

१) स्यारलाुङ टाकी लो लला
मेन्दोक पेमी दोङपो याला सो…२

२) मेन्दोग स्यारी गोमा ला
दागताङ पङके मन्ेदोक याला सो….२

३) स्यारसुङ सम्पा मिना ला
ग्येसुङ सम्पा मच्युङ याला सो…२

४) मेन्दोक स्यारला फेपक्याङ
जाम्लिङ वोकी क्याङ सङ याला सो…२