सो याला, वराङ देला जोम्बा, कल्वाजाङबी तक लायिन् ,

0
4783

१, सो याला, वराङ देला जोम्बा,
सो याला, कल्वाजाङबी तक लायिन्
टानी टाराङ स्यी ला साुङ
याङनीला याङराङ क्ष्याग ला साुङ
टस्यी ला याङला क्ष्यग्पा, कल्वाला जाङबी तकला यिन ।।

२, सो याला, देला जाम्बी मिला,
सो याला, लामी च्यिनलाप नाङसाुङ
टानी टाराङ स्यी ला साुङ
याङनीला याङराङ क्ष्याग ला साुङ
टस्यी ला याङला क्ष्यग्पा, लामीला च्यिनलप नाङगु यिन ।।

३, सो याला, लामीला च्यिनलप नाङनी
सो याला, क्योन तङ पाक्ष्र्या स्यिासाुङ
टानी टाराङ स्यी ला साुङ
याङनीला याङराङ क्ष्याग ला साुङ
टस्यी ला याङला क्ष्यग्पा, क्योन पाक्ष्र्या मेपी तक यिन ।।

४, सो याला, देकीला फाुनसुम छागसुङ
सो याला, कल्वाला जाङपो च्युङसाुङ
टानी टाराङ स्यी ला साुङ
याङनीला याङराङ क्ष्याग ला साुङ
टस्यी ला याङला क्ष्यग्ने, कल्वाला जाङपो च्युङसाुङ ।।