स्यिङ चीग याला चेनचेनला डम्ङेन्

0
4258

स्यिङ चीग याला चेनचेनला डम्ङेन्

स्यिङ चीग याला चेनचेनला डम्ङेन् ।

ला, याङछे लेमी क्ष्यग्ला योए ।

याङछे लासो लेमी क्ष्यग्ला योए ।।

याला योए ,,  याङछे लासो लेमी क्ष्यग्ला योए ।।

डोती याला ग्यप लला खुर्योए ।

ला, देती पङला लेन योए ।

देती लासो पङ लला लेन योए ।

याला योए , देती लासो पङला लेन योए ।।

सेम्पा याला कङरुला तोङ क्याङ ।

ला, टेन्ग्युा क्ष्यो ला ले मिनदुग् ।

टेन्ग्याु लासो, क्ष्यो लाले मिन्दुग् ।

याला योए , टेन्ग्युा लासो, क्ष्यो लाले मिन्दुग् ।

डम्ङेन् याला तोङखेनला आस्यङ ।

ला , आजी खाला ङेन्तङ ।

आजी लासो खालाला ङेन्तङ ।

याला योए , आजी लासो खालाला ङेन्तङ ।।

Sharwe Lungthin,