खे मणी मिन्नो सेमगी दिङन्ये माणी रोसा

0
3460

खे मणी मिन्नो सेमगी दिङन्ये माणी रोसा

) दि मिछे चिगला, मिला ठदोग चिला 
ठदोग किरुप मिला, दिग्पा गिई तिला 
ठदोग किरुप मेगुइर्, सुङ गोकी तिला
खे मणी मिन्नो सेमगी दिङन्ये माणी रोसा ()

) सेम्बा ङेन्पा तङनी, खा मणी राअनी
लाग्ला ठेङा खुर्ने, छ्योतेन कोरा ग्याप्ने
फायेन राङ्ग मेङदो, साङगेकी सुङनोको
खे मणी मिन्नो सेमगी दिङन्ये माणी रोसा ()

) छ्याङ आरक थुनी, लु स्याप्रो क्यानी
सेम्बा जाङपो ओसिन, दिक्पाराङ्ग मेतो
ङे सिक्याउ मिन्नो, क्ष्यो नाङला सुङनोको
खे मणी मिन्नो सेमगी दिङन्ये माणी रोसा ()

) सेम्पा जाङपो ओसिन्, गेवा lHoन्kf राङला
सेन्पा ङेन्पा ताङसिन, दिग्पी खुरु राङला
गेवा ज्यिन्बा तोङसिन्, सेम जाङपो गोकीतो
खे मणी मिन्नो सेमगी दिङन्ये माणी रोसा ()
लेखक नुरु छेपाल शेर्प