खङती थेन्पो क्षियी च्यग्री स्युग्

0
4253

खङती थेन्पो क्षियी च्यग्री स्युग्

खङती थेन्पो क्षियी च्यग्री स्युग् योए ।

थाङसाङ कार्मो नाङगी नोर्पो स्युग् योए ।।

याप चिग आवा सेर्ठी तेङन स्युग् योए ।

युम्च्यीग आमा युठी तेङन स्युग् योए ।।

तग्स्या स्योम्बी ञ्यमसाङ याला ते योए ।
स्योम्बा यायी ञ्यमसाङ याला दे योए ।।

आजी पुमो मियी लुङबा लेप्न ।
यु तङ च्याुरुक पोस्येल ग्यप्ने डो योए ।।