जम्लिङ स्यर्वा ल्हेनजोम तङपो पालयुलला

0
2409

असोज २२ काठमाडौं
पालयुलगी लजिम्पर्ट–यडिसन डोनखङला स्र्रीदलोन शेर बहादुर क्ष्योगने जेगो उछेद् नङसुङ ।
ग्यालखप च्युटुककी स्यर्वा मीटङ ग्यच्यु ल्हगकी तेला छोग्स्यु नङनोग । जीम्लङ योङकी स्यर्वा चिगडेल क्यनि स्यर्वी तम ,क्ष्यो,रिग्स्युङ, लुग्सो णचिग जोप तङ ञ्याम् डोमीज्यिउ, यार्गे कोङफेल,तोङगु ल्यामिकी मिगयाुल जीननङ नाग् ।
स्र्रीदलोन शेर बहादुरकी सङस्येद ज्योकु रिमबला स्यर्वा तेन्जिङ नोर्गेकी थेङ तङपो री च्योमालँङमा जेगनङनी स्यर्वी नम्डे ज्याकु तङ स्यर्वा तङ पालयुल सिनी जाम्बुलिङला खेफेल च्युङगु सुङस्ये नङसुङ ।
ल्यरिम चोजिन याम्बु स्यर्वी चिछोगकी छोग्चो आङ दोर्जी लामा स्यर्वा ज्युानङनोग । खोङगी तेला फेपुप तेरिला च्योनपा लेग्सो,तङ गासो नङसुङ । सुङस्येद ज्योक नङगुप तेरीकी स्यार्वा दोक्चा चिगडेल नङने, दग्पी तम, क्ष्यो, रिग्स्युङ यार्गे मिञ्याम् कोङफेल तोङगाउ सुङ साुङ ।
ङिमा सुमगी ल्यारिम ङिन ङिवा तङ सुम्वा स्यर्वी गोन्पाला टलडिग क्यावए ।